Kto sme?

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku a bola zaregistrovaná dňa 17.1.2003.

Asociácia je záujmové profesné združenie právnických osôb založené najmä za účelom:

  • štandardizácie personálno-poradenského trhu
  • účasti na tvorbe legislatívy v oblasti zamestnanosti

Jej úlohou je najmä zaviesť do personálneho poradenstva štandardy platné v zahraničí a známe zahraničným investorom vo všetkých segmentoch personálneho poradenstva, či už sú to výbery pracovníkov, tréningy, personálny lízing, personálne systémy a pod.

Usilujeme o podporu vytvorenia stabilného trhu pracovných síl

Čo robíme

Asociácia sa usiluje o podporu vytvorenia stabilného trhu pracovných síl s ohľadom na:

  • práva pri rešpektovaní oprávnených záujmov o zamestnanie, aj podnikateľských subjektov,
  • práva na slobodnú voľbu povolania,
  • práva získavať prostriedky na uspokojenie svojich životných potrieb,
  • práva na spravodlivú odmenu za prácu,
  • práva na uspokojivé pracovné podmienky a rovnaké zaobchádzanie so všetkými zamestnancami na jednej strane a práva na slobodné podnikanie na strane druhej.

Základné dokumenty o Asociácii sú Stanovy a Etický kódex.

Vízia

Byť reprezentatívnym profesným združením pevne ukotveným v štruktúrach EU ako silný partner pre zamestnávateľské zväzy a orgány štátnej správy.

Aktivity Spoludefinovanie spoločenských a právnych aspektov zamestnanosti v Slovenskej republike.

Na jeho dosiahnutie APAS komunikuje s príslušnými inštitúciami a štátnymi orgánmi. (MPSVaR, UPSVAR, RUZ, OZ KOVO, CIETT, EUROCIETT).

Asociácia je dnes pripravená prijať za svojich členov spoločnosti pôsobiace v oblasti vyhľadávania a posudzovania zamestnancov, vzdelávania, personálneho lízingu ako aj komplexného personálneho poradenstva.

Okrem riadneho členstva je pripravená ponúknuť záujemcom aj tzv. spoločné členstvo pre viaceré právnické subjekty, ktoré sú na poradenskom trhu majetkovo, personálne alebo inak prepojené.

K dnešnému dňu je členom APAS 17 poradenských spoločností.

Naši členovia

 
 

Partneri