Už viac ako 15 rokov pomáhame rozvoju sektoru agentúrneho zamestnávania

Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS), vznikla ako prvé záujmové združenie ešte v roku 2002, po dlhom období neexistencie profesného združenia, pôsobiaceho v tejto oblasti na Slovensku.

Asociácia je záujmové profesné združenie právnických osôb založené najmä za účelom:

  • štandardizácie personálno-poradenského trhu
  • účasti na tvorbe legislatívy v oblasti zamestnanosti

Jej úlohou je najmä zaviesť do personálneho poradenstva štandardy platné v zahraničí a známe zahraničným investorom vo všetkých segmentoch personálneho poradenstva, či už sú to výbery pracovníkov, tréningy, personálny lízing, personálne systémy a pod.

Starostlivo sledujeme všetky návrhy zmien v legislatíve v tejto oblasti, ktoré následne pripomienkujeme v úzkej súčinnosti s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR. Rovnako intenzívne komunikujeme s príslušnými orgánmi štátnej správy a ďalšími organizáciami, najmä UPSVAR, RUZ, OZ KOVO, CIETT, EUROCIETT a ďalšími.

 

Asociácia je dnes pripravená prijať za svojich členov spoločnosti pôsobiace v oblasti vyhľadávania a posudzovania zamestnancov, vzdelávania, personálneho lízingu ako aj komplexného personálneho poradenstva.

Okrem riadneho členstva je pripravená ponúknuť záujemcom aj tzv. spoločné členstvo pre viaceré právnické subjekty, ktoré sú na poradenskom trhu majetkovo, personálne alebo inak prepojené.